Từ khóa "không chịu bước xuống đất do sợ... bẩn giày" :